دماسنج های چندکاناله

 
MCI-870xxs

در اکثر صنایع بزرگ نظیر نیروگاه ها و صنایع نفتی برای کنترل وضعیت تجهیزات نیاز به اندازه گیری دمای نقاط مختلف تجهیزات و پروسه کاری خود هستند : این نقاط در پاره ای از موارد بیش از 60 نقطه دمائی را شامل می شود.

شرکت هورپندار با طراحی و تولید انواع تجهیزات اندازه گیری دمای چندکاناله توانسته گستره مناسبی از نیازها را پوشش دهد.

دماسنج 64 کاناله مدل MCI-6447

دماسنج 24 کاناله مدل MCI-2420

دماسنج 8 کاناله مدل MCI-870

دماسنج 9 کاناله مدل MCP-9000

از جمله این تجهیزات می باشد/