ارتفاع سنج دمنده هوا

 

اساس عملکرد این سیستم که برای اندازه گیری دقیق میزان ارتفاع آب در مخازن سد ها میباشد، تزریق هوای فشرده به پایین ترین نقطه اندازه گیری توسط یک لوله دمنده و اندازه گیری فشار هوای تزریقی میباشد.

فشار اندازه گیری شده برابر با فشار آب نقطه ای اندازه گیری و متناسب با ارتفاع آب خواهد بود.این سیستم همچنین برای اندازه گیری عمق آب چاه های مشاهده و زه کش بسیار مناسب بوده و تنها با یک دستگاه و تجهیزات جانبی مربوطه میتوان عمق تعدادی زیادی چاه ها را به صورت Online اندازه گیری نمود.