ارتفاع سنج دمنده هوا مدل BLVM-100 

 

اساس عملکرد این سیستم که برای اندازه گیری دقیق میزان ارتفاع آب در مخازن سد ها میباشد، تزریق هوای فشرده به پایین ترین نقطه اندازه گیری توسط یک لوله دمنده و اندازه گیری فشار هوای تزریقی میباشد.

فشار اندازه گیری شده برابر با فشار آب نقطه ای اندازه گیری و متناسب با ارتفاع آب خواهد بود.این سیستم همچنین برای اندازه گیری عمق آب چاه های مشاهده و زه کش بسیار مناسب بوده و تنها با یک دستگاه و تجهیزات جانبی مربوطه میتوان عمق تعدادی زیادی چاه ها را به صورت Online اندازه گیری نمود.

یکی دیگر از مدل های ارتفاع سنج LVLM-100 میباشد.