حفاظت CROWBAR


حفاظت CROWBAR یک سیستم حفاظتی برای سیم پیچ رتور ژنراتورهای سنکرون می باشد که در اکثر مواقع بخشی از سیستم تحریک ژنراتور می باشد.
این سیستم وظیفه حفاظت اضافه ولتاژ سیم پیچ روتور ژنراتور و همچنین مستهلک نمودن انرژی درون سیم پیچ روتور را برعهده دارد.
این تجهیز به سفارش مشتری و مشخصات سیم پیچ روتور ژنراتور طراحی و تولید می گردد.